Dnia 1.01.2018 Krasnobród

REGULAMIN 

 1. Organizatorem szkoleń jest firma DJ-KURS.pl / POLLYMEDIA ul. Spokojna 5, 22-440 Krasnobród NIP: 9222978633, REGON: 061452683
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków oferty danego szkolenia przedstawionego na stronie internetowej organizatora www.dj-kurs.pl chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika w przypadku, gdy w skutek swojej lekkomyślności lub niedbalstwa, czy winy dojdzie w miejscu publicznym do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia w tym w szczególności, gdy Uczestnik pozostawi swój bagaż bez dozoru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas pobytu na Wyjeździe i w środkach transportu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje służb celnych, porządkowych, konsularnych, granicznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie zajęć z przyczyn niezależnych od niego lub na wyraźną prośbę uczestników.
 5. Obozy szkoleniowe organizowane przez DJ-KURS.pl nie są wyjazdami turystycznymi nie wymagają licencji organizatora turystyki.
 1. PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania wydalenia w trybie natychmiastowym Uczestnika ze szkolenia, jeżeli Uczestnik łamie prawo, narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy, zwłaszcza przepisy porządkowe, zagraża bezpieczeństwu swojemu i osób przebywających na Wyjeździe, narusza ich spokojny wypoczynek, gdy Uczestnik nie podporządkowuje się Regulaminowi Wyjazdu a także, gdy jego zachowanie naraża Organizatora na szkodę lub zagraża dobremu imieniu i wizerunkowi Organizatora oraz gdy jego zachowanie znacząco odbiega od przyjętych norm społecznych. Wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty ponosi Uczestnik.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego winy szkody powstałe w czasie trwania szkolenia oraz zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków. Dodatkowo Organizator uprawniony jest do dochodzenia na drodze cywilnej odszkodowania za szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego zachowania Uczestnika.
 3. W przypadku usunięcia uczestnika ze szkolenia wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 4. Uczestnik szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, które przyprowadzi na teren obiektu szkoleniowego, jak i hotelu.
 5. Uczestnik szkolenia ponosi odpowiedzialność w razie doprowadzenia do przerwania szkolenia i staje się zobowiązany do pokrycia kosztów całego szkolenia.
 6. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 7. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach.
 1. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 1. Uczestnik szkolenia wyraża pełną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na nagraniach video oraz audio, zdjęciach fotograficznych oraz materiałach reklamowych. Wyraża również zgodę na publikację wyżej wymienionych materiałów w Internecie, prasie, radiu oraz telewizji.
 2. Uczestnik szkolenia zrzeka się wszelkich praw co do roszczeń majątkowych w przypadku wykorzystania swojego wizerunku w w/w mediach.
 1. PŁATNOŚCI
 1. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zadatku na podane konto celem rezerwacji miejsca.
 2. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem najpóźniej 14 przed rozpoczęciem szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca. W takim przypadku zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od szkolenia oraz zwrot wpłaconych zadatków.
 4. W przypadku niestawienia się uczestnika na szkoleniu lub zrezygnowania w jego trakcie, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku odwołania lub przerwania szkolenia z winy organizatora, wpłacone kwoty zostaną zwrócone.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) DJ-KURS.PL nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a organizatorem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Dotyczy to również odpowiedzialności osób nie wywiązujących się z postanowień regulaminu.
 2. Obozy szkoleniowe organizowane przez DJ-KURS.pl nie są wyjazdami turystycznymi nie wymagają licencji organizatora turystyki.
NEWSLETTERS
DODAJ SWÓJ EMAIL A POINFORMUJEMY CIĘ O NADCHODZĄCYCH KURSACH I PROMOCJACH
English